INFO

Hier op deze pagina kunt u allerlei informatie over VOGELROCK vinden. Op deze manier weet je wat je wel en niet kunt verwachten op het festivalterrein. Ook staan er de huisregels en algemene voorwaarden. Lees ze even door zodat je niet voor verrassingen komt te staan.

WAAR IS VOGELROCK?

VOGELROCK ligt net buiten Hengstdijk op een groot terrein met een grote loods. Hengstdijk is eenvoudig te bereiken vanuit alle hoeken van Zeeuws Vlaanderen. Omdat VOGELROCK kleinschalig en intiem is, is er bovendien geen verkeersdrukte richting het festival. De richting naar het festivalterrein is aangegeven vanaf de Vogelweg. U kunt ook de routeplanner gebruiken, of uw navigatiesysteem (Adres is Zuiddijk 7, 4585 PP, Vogelwaarde, Nederland).

Let op: U kunt Vogelrock uitsluiten bereiken via Hengstdijk!

ROUTEPLANNER

Bekijk de locatie op Google maps

TOEGANG

Na inleveren van je entreekaart krijg je een polsbandje. Met dit bandje heb je toegang tot het festival. Met bandje kun je tussendoor het festivalterrein verlaten en betreden.

TIJDEN

Op vrijdag is het festivalterrein geopend vanaf 18.00 uur en het programma start om 19.00 uur. Op zaterdag is het festivalterrein geopend vanaf 12.00 uur en het programma start om 13:00 uur. Beide dagen zal het programma eindigen om 01.00u.

ETEN & DRINKEN

Er zijn tal van mogelijkheden om de inwendige mens tevreden te stellen. Dit alles tegen een alleszins acceptabelle prijs. Ieder met een VIP ticket zal voorzien worden van een hapje en een drankje in de VIP-lounge.

ALCOHOL

Op VOGELROCK geldt de Nederlandse Drank- en Horecawet. Dit betekent dat wij aan bezoekers onder de 18 jaar GEEN alcohol schenken. Aan de bar en op het festivalterrein wordt hierop streng gecontroleerd. Mensen die jonger zijn dan 18 jaar en betrapt worden op het drinken van alcohol of mensen die ouder zijn dan 18 jaar en en betrapt worden op het doorgeven van alcholische drank aan iemand van onder de 18, worden door de security van het festivalterrein verwijdert.

FIETSENSTALLING

Iedereen die op de fiets naar VOGELROCK komt, kan zijn of haar fiets kwijt in de fietsenstalling nabij de ingang van het festivalterrein.

PARKING

Op een zeer kleine loopafstand van het festivalterrein kunt u uw auto tegen kleine vergoeding veilig op onze parking plaatsen.

TASSEN

Afgelopen tijd is de situatie in de wereld veranderd en daarom worden -net als bij veel andere festivals en concerten- ook op VOGELROCK grote tassen of rugzakken niet meer op het festivalterrein toegelaten. Hand-, rug-, schoudertassen en kleine tassen met een maximale grootte van een A4 en zo’n 10cm dik kun je wel meenemen naar het festivalterrein.

Algemene Voorwaarden Bezoekers Vogelrock


Artikel 1 Definities:
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
‘Algemene Voorwaarden’ Deze algemene voorwaarden raadpleegbaar op www.vogelrock.com

‘Bezoeker’

De natuurlijke persoon die een Toegangsbewijs voor het Evenement bestelt en / of het Evenement bezoekt.

‘Evenement’

Een door Stichting Vogelrock georganiseerd evenement, festival, concert en / of uitvoering.

‘Festival’

Onder dit begrip wordt tevens verstaan de
plaats waar het Evenement gehouden wordt, zoals door Organisator is afgebakend.

‘Organisator’

De Stichting Vogelrock. Gevestigd Rapenburg 47 , 4581AB Vogelwaarde. Ingeschreven in de kamer van koophandel onder het nummer 74131893

‘Overeenkomst’

De overeenkomst tussen Organisator en Bezoeker ter
zake het tegen betaling verlenen van diensten in
verband met het Evenement, meer specifiek het verlenen van recht op toegang tot het Evenement. De overeenkomst en de Algemene Voorwaarden vormen een onverbrekelijk geheel.

‘Overmacht’

Een tekortkoming die niet aan Organisator kan worden toegerekend, omdat deze niet is te wijten aan haar
schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in
het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt, waaronder: ziekte en / of annulering van het optreden door een artiest, slechte weersomstandigheden, epidemieën, stakingen, brand,
Instorting, van overheidswege opgelegde voorschriften,
oorlogsomstandigheden, terroristische dreiging, terroristische aanslagen, et cetera;

‘Toegangsbewijs’

Een door Organisator en / of een door Organisator
ingeschakelde officiële verkooporganisatie aan Bezoeker
geleverd fysiek en / of digitaal document, ticket of
barcode, dat recht geeft op toegang tot het Evenement.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid, Totstandkoming Overeenkomst

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Organisator, alle Overeenkomsten tussen Organisator en Bezoeker en alle Toegangsbewijzen van Organisator.

2.2 De Algemene Voorwaarden zijn tevens van toepassing op Overeenkomsten die tot stand komen met tussenkomst van een door Organisator ingeschakelde officiële verkooporganisatie, zoals maar niet beperkt tot Entranz.

2.3 De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Bezoeker een Toegangsbewijs voor het Evenement bestelt en / of afneemt bij Organisator dan wel bij een door Organisator ingeschakelde officiële verkooporganisatie. Door verkrijging en / of gebruik van een Toegangsbewijs en / of betreding van het Evenement aanvaardt Bezoeker de inhoud van deze Algemene Voorwaarden.

2.4 De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van Bezoeker wordt door Organisator van de hand gewezen.

Artikel 3 Kennisneming

3.1 De Algemene Voorwaarden worden vóór of bij het sluiten van de Overeenkomst langs elektronische weg ter beschikking gesteld op een zodanige wijze dat Bezoeker deze kan opslaan voor latere kennisneming.

De Algemene Voorwaarden kunnen voorts worden geraadpleegd via www.vogelrock.com . Bovendien zullen de Algemene Voorwaarden op eerste verzoek van Bezoeker langs elektronische weg of op andere wijze worden toegezonden.

Artikel 4 Toegang tot Evenement

4.1 Het Toegangsbewijs geeft Bezoeker recht op toegang tot het Evenement.

4.2 Bezoeker verkrijgt uitsluitend toegang tot het Evenement op vertoon van een geldig Toegangsbewijs. Organisator garandeert de geldigheid van het Toegangsbewijs uitsluitend indien het is aangeschaft bij Organisator of bij een door Organisator ingeschakelde officiële verkooporganisatie. De bewijslast daarvan rust op de Bezoeker.

4.3 Het Toegangsbewijs wordt eenmalig verstrekt en geeft toegang tot het Evenement aan één persoon, te weten degene die het Toegangsbewijs als eerste toont bij aanvang van het Evenement. Organisator is niet gehouden om nadere controle te verrichten ten aanzien van Toegangsbewijzen. Hieruit volgt tevens dat het risico van verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van het Toegangsbewijs op Bezoeker rust vanaf het moment

Dat het Toegangsbewijs aan Bezoeker ter beschikking is gesteld.

4.4 Het Toegangsbewijs verstrekt toegang tot het Evenement aan Bezoekers ouder dan op vrijdag 13/09/2019 16 jaar en op zaterdag 14/09/2019 18 jaar . Organisator zal de toegang tot het Evenement ontzeggen aan personen jonger dan de gestelde leeftijd zonder dat Organisator gehouden is tot schadevergoeding en / of terugbetaling van entreegelden.

4.5 Het Toegangsbewijs blijft eigendom van Organisator.

4.6 Toegangsbewijzen kunnen niet worden geretourneerd.

4.7 Organisator behoudt zich het recht voor om een maximum te stellen aan het aantal Toegangsbewijzen dat per persoon besteld kan worden.

Artikel 5 Verbod op doorverkoop Toegangsbewijs

5.1 Het is Bezoeker niet toegestaan om het Toegangsbewijs door te verkopen en / of met een winstoogmerk aan te bieden aan derden en / of te vervalsen. Organisator behoudt zich het recht voor uitzonderingen op dit verbod te formuleren, zoals het onder bepaalde voorwaarden toestaan van de verkoop van een Toegangsbewijs via een door haar aangewezen ticket exchange platform.

5.2 Indien Bezoeker het Toegangsbewijs om niet en zonder winstoogmerk aan een derde ter beschikking stelt, dan draagt Bezoeker de gehele rechtsverhouding tot Organisator (inclusief de Algemene Voorwaarden) over aan deze derde en / of is Bezoeker verplicht de gehele echtsverhouding tot Organisator (inclusief de Algemene Voorwaarden) over te dragen aan deze derde.

5.3 Organisator kan besluiten om Toegangsbewijzen op naam te verkopen. Het is Bezoeker dan niet toegestaan om de Overeenkomst en / of rechten die daaruit voortvloeien over te dragen aan een derde. Dit beding heeft goederenrechtelijke derdenwerking. Organisator is gerechtigd om de identiteit van de houder van het Toegangsbewijs te controleren, en de toegang tot het Evenement te ontzeggen indien deze niet overeenkomt met de geregistreerde naam zonder dat Organisator gehouden is tot schadevergoeding en / of terugbetaling van entreegelden.

5.4 Indien Bezoeker de verplichtingen uit dit artikel niet nakomt, dan is Bezoeker een direct opeisbare boete verschuldigd aan Organisator ter hoogte van € 10.000,00 per overtreding en € 5.000,00 voor iedere dag dat de overtreding voortduurt zonder af te doen aan het recht van Organisator om van Bezoeker nakoming en / of vergoeding van de geleden of nog te lijden schade te vorderen. Organisator heeft in dat geval tevens het recht om het Toegangsbewijs  ongeldig te verklaren en / of Bezoeker de (verdere) toegang tot het Evenement te ontzeggen, zonder dat Bezoeker recht heeft op schadevergoeding, compensatie en / of terugbetaling van entreegelden.

Artikel 6 Verplichtingen Bezoeker

6.1 Bezoeker is verplicht om zich bij het betreden van het Evenement te laten fouilleren. Tevens is Organisator gerechtigd tassen van Bezoeker te doorzoeken.

6.2 De Bezoeker is verplicht om zich op eerste verzoek te legitimeren door middel van het vertonen van een gel- dig identiteitsbewijs.

6.3 Het is verboden de volgende zaken in bezit te hebben of mee te nemen naar het Evenement: voedsel, al dan niet alcoholhoudende dranken, drugs, andere verboden middelen, glaswerk, plastic flessen, blik, deodorant met drijfgas, vuurwerk, wapens, paraplu’s, selfie sticks en / of andere gevaarlijke voorwerpen. Organisator heeft het recht om deze zaken in beslag te nemen. De beslissing van Organisator hieromtrent is bindend. In be- slaggenomen zaken worden niet geretourneerd en vernietigd door Organisator en / of een door Organisator aan- gewezen derde.

6.4 Het is tevens verboden om dieren mee te nemen naar het Evenement.

6.5 Registratie van het Evenement door middel van professionele opnameapparatuur is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Organisator. Onder professionele opnameapparatuur wordt onder meer verstaan alle camera’s groter dan pocketformaat en / of camera’s voorzien van verwisselbare lenzen. Indien Bezoeker in strijd handelt met dit beding, dan heeft Organisator het recht om de registratie in beslag te nemen en naar eigen discretie te vernietigen, te gebruiken en / of te exploiteren.

6.6 Indien door Bezoeker registraties zijn gemaakt van een deel van het evenement met behulp van niet-professionele opnameapparatuur (zoals een smartphone), dan zijn deze registraties strikt voor eigen gebruik en mogen deze op geen enkele wijze door de Bezoeker worden geëxploiteerd en / of met een commercieel oog- merk openbaar gemaakt worden.

6.7 Bezoeker is verplicht om zich te houden aan de veiligheidsvoorschriften—waaronder de huisregels – en de aanwijzingen van Organisator, de opdrachtnemers van Organisator, de beveiliging, de politie, de brandweer en andere bevoegde partijen. In dit verband zal Bezoeker zich tijdens het Evenement uitsluitend begeven in voor bezoekers toegestane ruimtes zoals door Organisator afgebakend.

6.8 Het is Bezoeker niet toegestaan om andere bezoekers en aanwezig personeel tijdens het Evenement lastig te vallen, te hinderen en / of agressief te benaderen. Het is de Bezoeker tevens niet toegestaan om tijdens het Evenement in staat van openbare dronkenschap te verkeren, onder invloed van drugs te zijn en / of te urineren buiten de daarvoor bestemde openbare toiletruimtes. Indien er op het Evenement een rookverbod van kracht is, dan geldt dit verbod ten aanzien van alle rookwaren, waaronder elektronische rookwaren (e-sigaretten).

6.9 Het is Bezoeker niet toegestaan om op- of rondom het Evenement flyers, folders of andere zaken te verspreiden, tenzij Organisator daarvoor toestemming heeft gegeven.

Artikel 7 Ontzegging toegang Evenement

7.1 Indien Bezoeker een bepaling uit deze Algemene Voorwaarden niet naleeft, dan is Organisator zonder nadere waarschuwing gerechtigd het Toegangsbewijs ongeldig te verklaren en / of Bezoeker de (verdere) toegang tot het Evenement te ontzeggen en / of Bezoeker te verwijderen van het Evenement.

7.2 Organisator behoudt zich het recht voor Bezoeker de (verdere) toegang tot het Evenement te ontzeggen en / of van het Evenement te verwijderen, indien Organisator dit redelijkerwijs nodig acht ter handhaving van de openbare orde en de veiligheid tijdens het Evenement.

7.3 Bezoeker heeft in de in dit artikel genoemde gevallen geen recht op schadevergoeding, compensatie en / of terugbetaling van entreegelden.

Artikel 8 Registratie Evenement door of namens Organisator

8.1 Organisator heeft het recht om het Evenement te registreren, waaronder het recht om beeld- en / of geluidsopnamen te (doen) maken van het Evenement, van Bezoeker en de overige bezoekers van het Evenement.

Organisator is gerechtigd deze beeld- en / of geluidsopnamen te exploiteren en / of te verveelvoudigen en / of openbaar te (doen) maken in welke vorm en op welke wijze dan ook. Door betreding van het Evenement verleent Bezoeker onvoorwaardelijk toestemming tot het maken van voornoemde opnamen inclusief de bewerking, de openbaarmaking en de exploitatie daarvan, zonder dat Organisator enige vergoeding aan Bezoeker verschuldigd is.

8.2 Voor zover Bezoeker enig recht (waaronder naburig- en / of auteurs- en / of portretrecht) toekomt met betrekking tot voornoemde opnamen, dan draagt de Bezoeker deze rechten hierbij bij voorbaat en zonder eni- ge beperking over aan Organisator en doet Bezoeker hierbij onherroepelijk afstand van zijn / haar persoonlijk- heidsrechten, althans zal de Bezoeker daar geen beroep op doen. Mocht deze overdracht bij voorbaat niet rechts- geldig zijn, dan is Bezoeker verplicht om op eerste verzoek van Organisator een overdrachtsakte te ondertekenen waarin voornoemde rechten alsnog om niet aan Organisator en / of aan een aan haar gelieerde vennootschap worden overgedragen.

Artikel 9 Consumptiemunten

9.1 Consumptiemunten die tijdens het Evenement zijn gekocht, zijn uitsluitend geldig tijdens het Evenement. Na aankoop kunnen consumptiemunten niet meer worden ingeruild voor geld.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

10.1 Het bijwonen van het Evenement geschiedt op eigen risico van Bezoeker. Organisator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gehoorschade, zichtschade, blindheid of ander lichamelijk letsel ontstaan door het bijwonen van het Evenement. Tijdens het Evenement wordt meer dan 85 dB(A) (decibel) aan geluid geproduceerd en op voorkomende plaatsen ligt het geluidsniveau ruimschoots hoger. Organisator adviseert Bezoeker uitdrukkelijk gehoorbescherming te dragen tijdens het Evenement.

10.2 Organisator is uitsluitend aansprakelijk voor schade van Bezoeker die het gevolg is van een aan Organisator toerekenbare tekortkoming. De totale aansprakelijkheid van Organisator is altijd beperkt tot de vergoeding van de directe schade van Bezoeker, met dien verstande dat deze aansprakelijkheid altijd beperkt is tot het bedrag dat door de verzekeraar van Organisator zal worden uitgekeerd.

10.3 Aansprakelijkheid van Organisator voor indirecte schade is uitgesloten. Onder indirecte schade wordt onder meer begrepen gevolgschade, immateriële schade, gederfde winst en / of andere gederfde inkomsten.

10.4 Tevens is Organisator niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen van Organisator.

10.5 De op het Toegangsbewijs genoemde aanvangstijd van het Evenement is onder voorbehoud. Organisator aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot de wijze van uitvoeren door de artiesten en de lengte van het optreden door de artiesten. Organisator streeft ernaar dat het Evenement zoveel mogelijk volgens het aangekondigde tijdschema wordt uitgevoerd. Organisator aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor afwijkingen daarin en voor enige schade die hierdoor wordt veroorzaakt voor Bezoeker.

10.6 Bezoeker vrijwaart Organisator voor alle aanspraken van derden ter zake schade waarvoor de Bezoeker jegens die derden op grond van de wet aansprakelijk is.

10.7 De bezoeker wordt tegen betaling parkeergelegenheid aangeboden. De organisatie ken geen schadevergoeding gevraagd worden voor eventuele schade ontstaan op deze parkeergelegenheid.

Artikel 11 Overmacht

11.1 Ingeval van Overmacht, heeft Organisator het recht om het Evenement 1) te verplaatsen naar een andere datum of 2) af te gelasten.

11.2 Indien Organisator het Evenement ingeval van Overmacht verplaatst naar een andere datum, dan is het Toegangsbewijs geldig voor die andere (nieuwe) datum. Als Bezoeker het Evenement op de nieuwe datum niet- kan of wil bezoeken, dan heeft Bezoeker na inlevering van een geldig en onbeschadigd Toegangsbewijs recht op terugbetaling van de entreeprijs (exclusief servicekosten) zoals vermeld op het Toegangsbewijs, en bij gebreke daarvan de entreeprijs die Bezoeker heeft betaald aan een officiële verkooporganisatie (exclusief servicekosten). Dit recht op terugbetaling van Bezoeker bestaat gedurende vier weken te rekenen vanaf de nieuwe datum waarop het Evenement zal plaatsvinden. Mocht het Evenement worden vervroegd, dan bestaat het recht op terugbetaling van Bezoeker gedurende vier weken te rekenen vanaf de oorspronkelijke datum waarop het Evenement zou plaatsvinden. Servicekosten zijn niet inbegrepen bij terugbetaling en eventuele overige schade zal niet worden vergoed. Bezoeker kan geen aanspraak maken op toegang tot een ander en / of vervangend Evenement.

11.3 Als Organisator het Evenement in geval van Overmacht afgelast voordat het Evenement is aangevangen, dan is Organisator uitsluitend gehouden om aan Bezoeker de entreeprijs terug te betalen die is vermeld op het Toegangsbewijs (exclusief servicekosten), en bij gebreke daarvan de entreeprijs die Bezoeker heeft betaald aan een officiële verkooporganisatie (exclusief servicekosten). Dit recht op terugbetaling van Bezoeker bestaat gedurende twaalf weken te rekenen vanaf de datum waarop het Evenement zou plaatsvinden na inlevering van een geldig en onbeschadigd Toegangsbewijs. Servicekosten zijn niet inbegrepen bij terugbetaling en eventuele overige schade zal niet worden vergoed. Ter voorkoming van misverstanden is het voorgaande niet van toepassing als Organisator het Evenement ingeval van Overmacht afgelast tijdens het Evenement (dat wilzeg- gen: nadat het Evenement is aangevangen). Bezoeker kan in geen geval aanspraak maken op toegang tot een ander en / of vervangend Evenement.

Artikel 12 Persoonsgegevens

12.1 Organisator verwerkt de persoonsgegevens van Bezoeker in overeenstemming met haar privacy policy. Deze privacy policy kan worden geraadpleegd via www.Vogelrock.com.

Artikel 13 Wijziging

13.1 Organisator behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De gewijzigde versie van de Algemene Voorwaarden zal op duidelijke wijze worden gepubliceerd op de website van Organisator. De gewijzigde versie van de Algemene Voorwaarden geldt vanaf het moment van publicatie. Organisator adviseert Bezoeker met enige regelmaat te controleren of de Algemene Voorwaarden zijn gewijzigd.

Artikel 14 Conversie

14.1 Indien één of meer bepalingen van de Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven de overige bepalingen onverkort van kracht. Organisator en Bezoeker zullen in dat geval de nietige of vernietigde bepaling(en) vervangen door (een) rechtsgeldige bepaling(en), waarbij zoveel mogelijk aansluiting wordt gezocht bij de oorspronkelijke bedoeling van het betreffende artikel.

Artikel 15 Toepasselijk recht, bevoegde rechter

15.1 Op de Algemene Voorwaarden en de daarmee verband houdende Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

15.2 Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de Algemene Voorwaarden en / of de Overeenkomst zullen exclusief – met uitsluiting van iedere andere rechtbank – worden voorgelegd aan de rechtbank te Middelburg.